Stanovy spolku

 

I.Úvodní ustanovení.

 

 1.  Název spolku:   Spolek Brumovických vinařů, z.s. (dále jen z.s.)
 2. Sídlo spolku:  Brumovice č.p. 77    69111 Brumovice
 3. Spolek Brumovických vinařů z.s. je spolek ve smyslu ustanovení § 214 a násl. zák. č.89/2012 Sb a jako takový je právnickou osobou způsobilou k právnímu jednání.  

 

II. Účel z.s.

 

     Naplňování  společného zájmu, kterým je:

     –     hájení zájmů pěstitelů vinné révy a výrobců vína

 • propagace vinařství a vinařských tradic v obci a regionu
 • osvětová činnost v oboru vinařství, výměna zkušeností
 • kulturní činnost
 • organizace výstav a přehlídka vín

 

III. Vznik a organizace z.s.

 

Z.s. vzniká registrací Ministerstva vnitra ČR.

Je společností svobodně se sdružujících občanů ve Spolku Brumovických vinařů, z.s.

Z.s. má působnost vykonávat svoji činnost na území České republiky.

 

 

IV. Členství

 

Členem se může stát každý občan, který souhlasí s posláním a stanovami z.s.

Členem z.s. se stává občan přijatý členskou schůzí.

K ukončení členství v z.s. dochází:

      –    ukončením činnosti z.s.

      –    rozhodnutím člena o ukončení členství v z.s.

      –    vyškrtnutím z řad členů z.s.

      –    vyloučením z řad členů z.s.

V případech vyškrtnutí a vyloučení rozhoduje členská schůze, rozhodnutí musí být sděleno písemně.

 

V. Orgány z.s.

 

Orgány z.s. jsou:

 • členská schůze
 • sedmičlenný výbor ve složení: předseda

                                                             místopředseda

                                                             jednatel

                                                             pokladník

                                                             3 členové výboru

 

VI. Členská schůze.

 

Je nejvyšším orgánem z.s. , která volí výbor.

Členskou schůzi svolává výbor z.s. minimálně 1x do roka.

Členská schůze projednává a schvaluje:

 • stanovy z.s. a jejich změny
 • ustavení a zrušení z.s.
 • volbu jednotlivých členů výboru
 • zprávu o stavu a vývoji z.s.
 • zprávu o činnosti výboru
 • zprávu o hospodaření
 • plán činnosti včetně rozpočtu
 • ostatní

 

VII. Výbor z.s.

 

Výbor zabezpečuje činnost v období mezi jednotlivými členskýmí schůzemi.

Jednání výboru svolává předseda nejméně 1x za 2 měsíce.

Výbor zabezpečuje zejména:

 • plnění usnesení a úkolů uložených členskou schůzí
 • řídí činnost z.s.
 • spolupracuje s orgány a organizacemi státní správy.

Jménem z.s. jedná a navenek zastupuje samostatně předseda, místopředseda, jednatel a pokladník.

Funkční období je na dobu neurčitou.

 

 

VIII. Majetek z.s., zásady finančního hospodaření.

 

Majetek z.s. je tvořen z prostředků získaných:

 • z případných členských příspěvků
 • z dotací a příspěvků od jiných subjektů
 • dary
 • ostatní

Majetek z.s. je využíván všemi členy při zajišťování činnosti sdružení v souladu s jeho posláním a cíly a v souladu s rozhodnutím členské schůze.

Zásady finančního hospodaření se řídí v souladu s českým právním řádem.

Roční účetní uzávěrka i mimořádné závěrky se provádějí podle obecně známých právních předpisů.

Z.s. nesmí vykonávat soustavnou výdělečnou činnost.

 

IX. Práva a povinnosti členů z.s.

 

Právo člena:

 • volit a být volen do orgánů z.s.
 • účastnit se členských schůzí a akcí pořádaných z.s.
 • předkládat návrhy, vyžadovat informace o činnosti a hospodaření z.s.
 • podílet se na výhodách poskytovaných členům z.s.

Povinnosti člena:

 • aktivně se podílet na činnosti, hájit a prosazovat zájmy z.s.
 • chovat se a jednat v souladu se stanovami z.s.
 • plnit úkoly vyplývající ze stanov a z usnesení členské schůze
 • řádně platit členské příspěvky

 

X. Právní postavení z.s.

 

Spolek Brumovických vinařů z.s. je samostatným právním subjektem.

 

 

XI. Ukončení činnosti z.s.

 

Spolek zanikne:

 • rozhodnutím členské schůze, jestliže se na tom dohodne nadpoloviční většina členů
 • pravomocným rozhodnutím státních orgánů o jeho rozpuštění

O majetkoprávním vypořádání v případě ukončení činnosti z.s. rozhodne členská schůze.

 

 

 

V Brumovicích, dne 17.11.2018